รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
55,999
ติดต่อสอบถาม

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ

มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน

Hilight

**ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก

**นำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม)

**ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ

**ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน
 **
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน

**เดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile 

**ชม หมู่บ้าน   ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ